Prawo upadłościowe – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1520 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Jednym z przepisów ustawy Prawo upadłościowe, które ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych jest art. 146. Przepis ten odpowiada na pytanie: czy po ogłoszeniu upadłości podatnika można wobec podatnika prowadzić egzekucję administracyjną?

Art. 146. ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Art. 146. ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe

Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.