Czy za dzień ogłoszenia upadłości podatnika nalicza się odsetki za zwłokę do dochodzenia z masy upadłości?

Opublikowany w dniu wczorajszym tekst jednolity ustawy Prawo upadłościowe, o którym tutaj: Prawo upadłościowe – tekst jednolity skłania do zadania następującego pytania: Czy za dzień ogłoszenia upadłości podatnika nalicza się odsetki za zwłokę do dochodzenia z masy upadłości?

W odpowiedzi na powyższe pytania przywołać należy treść art. 92 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z tym przepisem z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości (datą ogłoszenia upadłości jest data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości- art. 52 zdanie pierwsze ustawy Prawo upadłościowe).

Stosownie do art. 247 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie.

Ostatnim zatem dniem, za który należą się odsetki za zwłokę z masy upadłości jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości podatnika, a pierwszym dniem, za który nie należą się odsetki z masy upadłości, jest dzień ogłoszenia upadłości.