Czy faktura do zwrotu podatku akcyzowego powinna być podpisana przez sprzedawcę?

“Czy do zwrotu podatku akcyzowego może zostać przyjęta faktura, na której nie ma podpisu wystawcy (sprzedawcy)?” – z takim pytaniem na kilka dni przed rozpoczynającym się okresem składnia wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (od 1 do 31 sierpnia 2022 r.) zwróciła się jedna z uczestniczek styczniowej edycji warsztatów online “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym”.

Ustawodawca w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wskazuje jedynie, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Natomiast to, jakie dane jakie powinna zawierać faktura określa art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137). Do tych danych należą w szczególności:

 1. data wystawienia,
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 6. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z  tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawka podatku;
 13. suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwota należności ogółem;

W szczególnych przypadkach, wskazanych w art. 106e ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura może nie zawierać określonych danych.

Jak wynika z powyższych wskazań żaden z ww. przepisów nie wymaga zamieszczenia na fakturze podpisu wystawcy faktury. Obowiązek podpisywania wystawianych i otrzymywanych faktur nie istnieje już od 2004 r.

Oznacza to zatem, że na fakturze będącej podstawą do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy (sprzedawcy) i faktura bez podpisu (i firmowej pieczątki) może być podstawą do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.