Kompostowanie bioodpadów wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Czy projektowane są zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mające na celu umożliwienie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach osobom zamieszkującym nieruchomości inne niż budynki mieszkalne jednorodzinne (np. osobom zamieszkującym budynki wielorodzinne w obszarach wiejskich lub osobom posiadającym działkę ROD)? – to pytanie z interpelacji poselskiej nr 33019 z 14 kwietnia 2022 r. skierowanej do Ministra Klimatu i Środowiska.

W odpowiedzi na ww. interpelację Ministerstwo Klimatu i Środowiska w piśmie nr DGO-OK.050.14.2022.MB z dnia 9 maja 2022 r. wskazało, że dla rodzinnych ogrodów działkowych ROD oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w indywidualnych kompostownikach.

Jeżeli gmina podejmie odpowiednią uchwałę i obejmie ROD systemem gminnym, a właściciel tej nieruchomości (lub podmiot, który daną nieruchomością zarządza), nie zrezygnuje z systemu gminnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych ustalonych w danej gminie.

Natomiast jeżeli gmina nie objęła ROD systemem gminnym, właściciel tej nieruchomości (lub podmiot, który daną nieruchomością zarządza), jest zobowiązany do posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, obejmującej odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości i możliwe jest podpisanie takiej umowy po niższych stawkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku generowania mniejszej ilości odpadów, np. ze względu na prowadzone na terenie ROD kompostowanie, opłata obliczona na podstawie liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów będzie niższa, jak również opłata liczona zgodnie z indywidualną umową też powinna być niższa, ponieważ mniej odpadów będzie odbieranych.

Obniżenie kosztów gmin dot. gospodarowania odpadami w przypadku kompostowania bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej wynika z braku konieczności ich odbioru. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych, jeżeli nie wszyscy mieszańcy kompostowaliby we własnych kompostownikach bioodpady, to i tak gmina musiałaby zapewnić ich odbiór. Kompostowanie bioodpadów w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi ponadto mogłoby skutkować niedopełnieniem obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym budynków mieszkalnych. Uwarunkowania przestrzenne nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie zawsze dają możliwość właściwego zlokalizowania kompostowników, zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kompostowanie bioodpadów przez właściciela jednego z lokali może być uciążliwe dla mieszkańców pozostałych. W efekcie ustawowe zachęcanie właścicieli poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym do kompostowania bioodpadów, poprzez ulgę może być źródłem konfliktów pomiędzy poszczególnymi właścicielami lokali w powyższych budynkach.