Rezygnacja z wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa na organie podatkowym ciąży obowiązek zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Z przepisu art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że organ podatkowy ma obowiązek wyznaczenia stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji.

Czy organ podatkowy może nie wyznaczać stronie siedmiodniowego termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego ? – to jedno z pytań, które dość często pojawia się w trakcie prowadzonych warsztatów online (w trakcie warsztatów online uczestnicy maja możliwość zadawania pytań przez 3 godziny z użyciem mikrofonu oraz kamery czy czatu).

Odpowiedź na to pytanie jest zapisana w art. 200 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przepisu art. 200 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że nie jest konieczne wyznaczenie stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w następujących przypadkach:

1) jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony,

2) w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,

3) w sprawie umorzenia z urzędu zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,

4) w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

5) w sprawie zabezpieczenia,

6) w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku,

7) w sprawie wstrzymania wykonania decyzji,

8) w sprawie wygaśnięcia decyzji,

9) w sprawie zastawu skarbowego,

10) w sprawach podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informacji o schemacie podatkowym – jeżeli decyzja ma zostać wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, złożonej informacji lub deklaracji.