Data wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do wymiaru podatków.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390), w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego starosta zawiadamia organy podatkowe o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych, w terminie 14 dni od dokonania zmiany w ewidencji.

Zawiadomienie zawiera:
1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany;
2) oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany;
3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie;
4) oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

W piśmie nr RIO.V.070.23.2022 z 4 kwietnia 2022 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wskazała:

Zawiadomienie o zmianie, będące efektem np. modernizacji gruntów, powinno zawierać m.in. datę wprowadzenia zmiany. I to ta data (a nie np. data dokumentu, na podstawie którego dokonywana jest zmiana czy data doręczenia tego dokumentu) jest decydująca w ustalaniu daty powstania okoliczności uzasadniającej powstanie (zmianę) obowiązku podatkowego dla celów podatkowych.

W ocenie Izby za datę zmiany ewidencji gruntów i budynków dla celów podatkowych należy przyjąć datę określoną w zawiadomieniu starosty o dacie wprowadzenia zmiany do ewidencji. W przypadku niezamieszczenia – w zawiadomieniu – daty wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków, np. w wyniku jej modernizacji, organ podatkowy powinien wystąpić do właściwego starosty o uzupełnienie tej informacji.