Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – wyłącznie budowa lub modernizacja.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, że ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego, natomiast remont budynku inwentarskiego nie jest przesłanką do przyznania ulgi.

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje pojęć wymienionych w powołanym przepisie. Wyjaśnienia tych pojęć należy zatem szukać w innych aktach prawnych lub ustalić ich znaczenie potoczne.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez pojęcie budowa należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane remont oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W języku potocznym modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie czegoś (zob. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl).

W piśmiennictwie wskazuje się, że przez pojęcie modernizacji należy rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji bądź unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów. Nie będą natomiast mieściły się w tym pojęciu różnego rodzaj remonty, konserwacje, ponieważ mają one na celu przede wszystkim utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym (R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych, ABC 2010).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 października 1998 r. sygn. akt III SA 1565/97 orzekł, że modernizacja (unowocześnienie) budynku inwentarskiego, uprawniająca do ulgi podatkowej, musi dotyczyć substancji tego budynku, a nie jego wyposażenia, stanowiącego odrębne ruchomości.

W wyroku z 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1329/16 WSA w Poznaniu wskazał sposób w jaki wydatki należy zaliczyć do wydatków na remont, czy na modernizację. W tym celu niezbędne jest ustalenie jaki był stan techniczny budynku przed wykonaniem inwestycji, a następnie czy budynek wymagał koniecznych remontów, czy wykonane prace były niezbędne, aby przywrócić bądź stworzyć możliwość dalszego użytkowania budynku (remont), czy też nie miały charakteru koniecznego i zmierzały do ulepszenia rzeczy, a ich skutkiem było unowocześnienie budynku, zwiększenie jego funkcjonalności, poprawa wyglądu czy trwałości (modernizacja).