Jednokrotnie czy notorycznie naruszony obowiązek segregacji odpadów komunalnych podstawą do opłaty ze stawką podwyższoną.

Obowiązujący od 6 września 2019 r. przepis art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził sankcje za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6ka ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta – na podstawie ww. powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadto wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 (art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Czy jednokrotne zdarzenie nieprawidłowej zbiórki odpadów komunalnych może być podstawą do obciążenia właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną według podwyższonej stawki opłaty?

Na uprawnienie do wydania decyzji określającej wysokość opłaty w wyższej wysokości z uwagi na jednorazowe naruszenie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości wskazał WSA w Szczecinie w najnowszym wyroku z 9 lutego 2022 r. sygn. akt I SA/Sz 872/21.

Podmiot odbierający odpady komunalne ujawnił naruszenie zasad selektywnej zbiórki odpadów z uwagi na wyrzucanie do pojemników na odpady zmieszane, odpadów, które powinny trafić do właściwych pojemników przeznaczonych do selektywnej ich zbiórki. Jak wskazał WSA w Szczecinie nie ma znaczenia w sprawie, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, które należało posegregować, raz tylko znalazły się odpady niesegregowane, czy częściej.

Dla przyjęcia prawidłowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma znaczenia to, czy stwierdzone nieprawidłowości miały charakter incydentalny (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Sz 833/17).

Odmienne stanowisko przyjął WSA w Gdańsku z wyroku z 12 października 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 722/21. W uzasadnieniu wyroku WSA w Gdańsku wskazał, że nasuwa się potrzeba ogólnego wskazania, jaką to liczbę stwierdzonych przypadków niesegregowania odpadów można uznać za uporczywe nieprzestrzeganie zasady segregacji odpadów, skutkujące nałożeniem sankcyjnej stawki za świadczoną usługę wywozu odpadów. W ocenie WSA w Gdańsku nie można wskazać takiej liczby przypadków bez znajomości z jaką częstotliwością świadczona jest ww. usługa. Możliwość stwierdzenia notoryczności nierealizowania obowiązku segregacji odpadów jest uzależniona od częstotliwości wywozu odpadów.

W przypadku niewielkich obiektów mieszkalnych, w których usługa wywozu odpadów świadczona jest jeden raz w tygodniu, nawet sporadyczne stwierdzenie niewłaściwej segregacji może skutkować zastosowanie stawki sankcyjnej. W przypadku wielomieszkaniowych bloków mieszkalnych wywóz, szczególnie niektórych kategorii odpadów, następuje z dużą częstotliwością. W takim przypadku dla stwierdzenia uporczywości niewłaściwej segregacji odpadów należy udokumentować odpowiednio więcej takich przypadków, szczególnie gdy przypadków tych nie udokumentowano w krótkich przedziałach czasowych, ale dzieliły je kilkudniowe okresy, w których nie udokumentowano nieprawidłowości. Reasumując, organ jest uprawniony do obciążenia strony skarżącej opłatą za gospodarowanie odpadami, jeżeli podmiot zobowiązany notorycznie narusza deklarowany obowiązek segregacji.