Opodatkowanie stawów podatkiem rolnym.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w piśmie nr RIO.V.070.4.2022 z 2 lutego 2022 r. odniosła się do spos0bu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo, tj. Wsr-RVWsr-RVI.

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów – m. in. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz 1390 z późn. zm.) do użytków rolnych zalicza się m. in. grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr (lit. g).

Jednocześnie, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI i VIz. Co oznacza, iż wszystkie użytki rolne (R, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) dla których oznaczono w ewidencji gruntów klasę bonitacyjną V, VI, VIz są zwolnione z opodatkowania.