Klasyfikacja budżetowa / cechy budynku.

1. Tekst jednolity – klasyfikacja budżetowa.

W dzisiejszym Dz. U. poz. 513 został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wybrane paragrafy klasyfikacji budżetowej dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz innych należności:

031 Wpływy z podatku od nieruchomości
032 Wpływy z podatku rolnego
033 Wpływy z podatku leśnego
034 Wpływy z podatku od środków transportowych

037 Wpływy z opłaty od posiadania psów
038 Wpływy z opłaty reklamowej
039 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

041 Wpływy z opłaty skarbowej
043 Wpływy z opłaty targowej
044 Wpływy z opłaty miejscowej

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.


2. Cechy budynku jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

1. W świetle art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, fundament, wydzielone z przestrzeni przegrody budowlane i dach stanowią zespół nierozłącznie powiązanych ze sobą elementów, wzniesionych z materiałów budowlanych, tworzących trwale związaną z gruntem i jednolitą konstrukcyjnie całość, jaką jest budynek, którego cechą wyróżniającą jest istnienie powierzchni użytkowej.

2. „Dach”, w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) winien stanowić integralną i trwałą część konstrukcji budynku, całkowicie pokrywającą powierzchnię wewnętrzną takiego obiektu budowlanego, zaliczaną do powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jednocześnie zabezpieczającą całość przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Bez wpływu na taką ocenę pozostaje kształt dachu, jego niewielkie, nadające się do usunięcia uszkodzenia, a także okoliczność, że fragment tej konstrukcji może stanowić również zadaszenie powierzchni (np. tarasu), która nie jest wyposażona w przegrody budowlane w znaczeniu wynikającym z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w związku z tym nie jest zaliczana do powierzchni użytkowej budynku.

3. Niewymagająca nadzwyczajnych zabiegów budowlano-technologicznych, możliwość odłączenia obiektu budowlanego od podłoża, bez naruszenia jego dotychczasowej struktury i konstrukcji, a w konsekwencji możność przeniesienia go w inne miejsce w tej samej postaci, wyklucza kwalifikację takiego obiektu do kategorii budynków w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwagi na to, że nie spełnienia on warunku trwałego związania z gruntem.

Kolejny tezowany wyrok NSA dotyczący przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest dostępny jest pod adresem: Wyrok NSA z 26 stycznia 2022 r. sygn. akt III FSK 957/21.