Dwie reguły przedawnienia kosztów upomnienia.

Od 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowa reguła dotycząca przedawnienia kosztów upomnienia. Zgodnie z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Równocześnie zadanie drugie tego przepisu wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i zawieszeniu. Przepis został wprowadzony ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553, 2070).

Niemniej, zasada wprowadzona w art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie jest jedyną, aktualnie obowiązującą regułą przedawniania kosztów upomnienia.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli przed 20 lutego 2021 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe

Jednakże, od obowiązku stosowania do przedawnienia kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. przepisów dotychczasowych, został wprowadzony wyjątek – w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Do przedawnienia kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. nie stosuje się przepisów dotychczasowych, a stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli reguła przedawniania z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest korzystniejsza dla zobowiązanego.

Oznacza to, że w odniesieniu do kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. niezbędne jest ustalenie daty przedawnienia kosztów upomnienia według przepisów dotychczasowych oraz reguły określonej w art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie wybór rozwiązania korzystniejszego dla zobowiązanego (czyli wcześniejszego terminu przedawnienia kosztów upomnienia).

Podsumowując, przedawnienie kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. może nastąpić według reguły dotychczasowej albo reguły z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stosowanie przepisów dotychczasowych oznacza zastosowanie do przedawniania kosztów upomnienia przepisów określonych w dziale III ustawy Ordynacja podatkowa, czyli. m. in. przedawnienie kosztów upomnienia z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności kosztów upomnienia oraz przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia (art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa).

Na pytania dotyczące przedawnienia kosztów upomnienia odpowiadam uczestnikom warsztatów online, zarówno w trakcie warsztatów, jak również po ich zakończeniu, w odpowiedzi na pytania przesyłane mailowo.