System eTW – pytania i odpowiedzi – aktualizacja.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych został opublikowany nowy plik “Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) – wersja 07.01.2022”, który zawiera nowe oraz zmienione w stosunku do wersji z 12.10.2021 r. pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Jakie informacje zwrotne i kiedy przesyłane są na skrzynki pocztowe (e-mail) wierzycieli/podmioty ich obsługujących

Odpowiedź: Wyróżniamy dwa rodzaje informacji zwrotnych przesyłanych na skrzynki pocztowe:

  1. Informacja o nadanym numerze referencyjnym dla wysłanego dokumentu.
  2. Informacja o przekazaniu dokumentu egzekucyjnego z pierwotnego organu egzekucyjnego (do którego wierzyciel wysłał dokument na samym początku) do kolejnego organu egzekucyjnego.

Ad. 1.
Informacja wysyłana jest jedynie dla dokumentów wysyłanych „ręcznie” z poziomu Aplikacji eTW (https://etw.mf.gov.pl).
Informacja trafia:

  • w przypadku, gdy dokument wysyłał administrator lokalny – na skrzynkę wskazywaną we „Wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW”.
  • w przypadku pozostałych użytkowników, tj. założonych przez administratora lokalnego – na skrzynki wskazane podczas zakładania tych kont.
    Jeżeli użytkownik Aplikacji eTW stwierdza, iż informacje zwrotne nie dochodzą na jego skrzynkę, winien upewnić się że skrzynka została poprawnie zgłoszona we wniosku lub wprowadzona przez administratora lokalnego, ewentualnie upewnić się czy wiadomość nie została uznana jako tzw. „spam” i nie trafiła do folderu wiadomości „śmieci/niechcianych”.

Uwaga: Jeżeli wierzyciel posiada zintegrowany, własny system dziedzinowy, z którego wysyła dokumenty bezpośrednio do systemu eTW (przez tzw. API), informacja o nadanym numerze referencyjnym nie jest wysyłana.

Ad. 2.
Informacja o przekazaniu dokumentu egzekucyjnego do innego organu egzekucyjnego przesyłana jest zawsze, niezależnie od sposobu jego wysyłki do systemu eTW (tj. przez Aplikację eTW lub API) przez wierzyciela.
Informacja trafia: W przypadku TW-1 i TW-3 na adres wskazany w konkretnym dokumencie egzekucyjnym (który uległ przekazaniu do innego organu egzekucyjnego), w sekcji pt. „Podmiot, któremu należy przekazać wyegzekwowaną kwotę”. Jeżeli użytkownik Aplikacji eTW stwierdza, iż informacje zwrotna nie dotarła na skrzynkę, oznacza to iż adres skrzynki pocztowej (e-mail) został niepoprawnie wskazany w dokumencie egzekucyjnym, ewentualnie upewnić się czy wiadomość nie została uznana jako tzw. „spam” i nie trafiła do folderu wiadomości „śmieci/niechcianych”.

Pytanie: Dane podpisu nie są zgodne z zadeklarowaną osobą upoważnioną

Odpowiedź: W przypadku opatrywania podpisem (osobistym, PZ, kwalifikowanym) imię/imiona i nazwisko w dokumencie muszą być tożsame (identyczne) z tymi zawartymi w podpisie elektronicznym (certyfikacie).
Należy zauważyć, że osoba fizycznie sporządzająca i wysyłająca dokument nie musi być tą samą osobą co podpisuje ten dokument. Na przykład do sporządzania (de facto przygotowania) i wysyłania dokumentu w Aplikacji eTW został wyznaczony pracownik Pan Jan Janowy. Natomiast podpis będzie składała inna osoba np. Pani Dorota Dorotowska.

W takim przypadku ważne jest, aby w dokumencie egzekucyjnym, np. TW-1(5) w sekcji gdzie wskazujemy Imię/imiona, nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela koniecznie wskazać Panią Dorotę Dorotowską (tak aby imię/imiona i nazwisko w dokumencie były tożsame z tymi zawartymi w podpisie elektronicznym. Jeżeli w certyfikacie użytym do podpisu lub profilu zaufanym widnieją dwa imiona, koniecznie należy je wskazać w dokumencie egzekucyjnym).

Niestety podmioty wydające certyfikaty dla osób fizycznych, które posiadają dwa imiona różnie je konstruują i może zdarzyć się że taka osoba mimo posiadania dwóch imion – w sekcji osoby upoważnionej powinna wskazać wyłącznie pierwsze. Zatem należy się upewnić że nazwisko w certyfikacie zgadza się z tym podanym w sekcji osoby upoważnionej, a następnie wskazać dwa imiona (w kolejności pierwsze imię drugie imię nazwisko, np. Jan Adam Janowy), a jeżeli błąd będzie nadal występował należy wskazać wyłącznie pierwsze imię (w kolejności pierwsze imię nazwisko, np. Jan Janowy).

Uwaga: Powyższe nie dotyczy pieczęci elektronicznych, które nie są wystawiane na osoby fizyczne, tylko podmioty prawne (organ wierzyciela).

Pytanie: Kto ma złożyć elektroniczny podpis na dokumencie sporządzonym w Aplikacji eTW?

Odpowiedź: Osoba upoważniona do działania w imieniu wierzyciela . Należy zauważyć, że osoba fizycznie sporządzająca i wysyłająca dokument nie musi być tą samą osobą co podpisuje ten dokument. Na przykład: do sporządzania (de facto przygotowania) i wysyłania dokumentu w Aplikacji eTW został wyznaczony pracownik Pan Jan Janowy. Natomiast podpis będzie składała inna osoba np. Pani Dorota Dorotowska.

W takim przypadku ważne jest, aby w dokumencie egzekucyjnym, np. TW-1(5) w sekcji gdzie wskazujemy Imię/Imiona, nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela koniecznie wskazać Panią Dorotę Dorotowską. (tak aby imię/imiona i nazwisko w dokumencie były tożsame z tymi zawartymi w podpisie elektronicznym.

Jeżeli w certyfikacie użytym do podpisu lub profilu zaufanym widnieją dwa imiona, koniecznie należy je wskazać w dokumencie egzekucyjnym). Czasami zdarza się dla osoby faktycznie posiadającej dwa imiona w certyfikacie wykazane jest jedynie pierwsze imię. Należy zauważyć że osoba fizyczna w certyfikacie opisana jest za pomocą trzech atrybutów givenName, surname oraz CN. Pod uwagę brane są tylko givenName, surname. Zdarzają się przypadki że np. dla Pani Adrianny Ewy Kowalskiej certyfikat będzie wystawiony jak niżej:
givenName=Adrianna
surname=Kowalska
CN=Adrianna Ewa Kowalska
W takim przypadku w dokumencie jako osobę upoważnioną należy wskazać Adrianna Kowalska (bez drugiego imienia).
Uwaga: Powyższe nie dotyczy pieczęci elektronicznych, które nie są wystawiane na osoby fizyczne, tylko podmioty prawne (organ wierzyciela).

Pytanie: Gdy loguję się do Aplikacji eTW otrzymuję komunikat „Brak aktywnego profilu zaufanego, proces logowania został przerwany”

Odpowiedź: Autentykacja użytkownika w aplikacji eTW odbywa się z wykorzystaniem centralnej usługi Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

W ramach tej usługi można skorzystać z autentykacji poprzez Profil Zaufany (PZ) lub bankowość elektroniczną. W drugim przypadku nie jest wymagany Profil Zaufany, zatem komunikat „Brak aktywnego profilu zaufanego, proces logowania został przerwany” nigdy nie pojawi się.
Natomiast w przypadku wyboru autentykacji poprzez Profil Zaufany, gdy PZ utracił ważność lub w ogóle nie istnieje Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zwraca przedmiotowy komunikat.

Należy odróżnić konto ePUAPProfil Zaufany z nim związany.
W celu weryfikacji PZ należy zalogować się do e-PUAP na prywatne konto, wybrać kontekst osobisty z imieniem i nazwiskiem (kontekst wybieramy gdy użytkownik jest dopisany do podmiotu publicznego), a następnie z prawego menu (tam gdzie widnieje imię i nazwisko użytkownika), należy wybrać opcję Profil zaufany, następnie po lewej stronie Szczegóły profilu i na samym dole ekranu zweryfikować czy do konta utworzony jest profil zaufany i nadal jest ważny, a jeżeli profil zaufany nigdy nie był utworzony należy wystąpić o jego utworzenie zgodnie z info.

Pełna wersja: