Ordynacja podatkowa w tekście jednolitym.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1540 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nowy tekst jednolity wymaga zmian w dokumentach, w których powoływane są przepisy tej ustawy. Przywołując przepis ustawy Ordynacja podatkowa w miejsce dotychczas obowiązującego Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 72, 694, 802, 1005, 1163 umieszcza się Dz. U. z 2021 r. poz. 1540.

Niektóre z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa skierowane są wprost do:

  • jednostki samorządu terytorialnego – np. art. 2 § 1, art. 34 § 1 i § 2, art. 47 § 4a,
  • gminy – np. art. 5, art. 6,
  • organów gminy (rady gminy, wójta, burmistrza, prezydent miasta) – np. art. 57 § 7, art. 132 § 1,
  • organów podatkowych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) – np. art. 13 § 1 pkt 1,
  • urzędu gminy (miasta) – art. 150 § 1 i § 3.

Ponadto kilka artykułów ustawy Ordynacja podatkowa w swojej treści wskazuje wprost podatki i opłaty lokalne.

Przepis ustawy Ordynacja podatkowa Przedmiot regulacjiTreść przepisu ustawy Ordynacja podatkowa
Art. 2 § 1 pkt 3Zakres
stosowania ustawy
Przepisy ustawy stosuje się do: opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych
Art. 61 § 1aFormy zapłatyZapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.
Art. 63 § 2Zasady zaokrąglaniaZaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.
Art. 92 § 2Odpowiedzialność solidarnaPrzepisu § 1 nie stosuje się do zobowiązań podatkowych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje się z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płatniczy).
Art. 165 § 7
pkt 2
Wszczęcie postępowaniaOrgan podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia: 2) informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
Art. 210 § 1aPodpisywanie decyzjiDecyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1540)