Uprawnienie do tworzenia TW a upoważnienie do podpisywania TW.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie w dniu 19.08.2021 r. wskazała na Portalu Wierzycieli i OE, że uprawnienia nadawane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie mają charakter techniczny. Osoby, którym zostają nadane uprawnienia są administratorami lokalnymi, którzy nadają dostępy kolejnym pracownikom danej jednostki. Nadania uprawnień przez Dyrektora IAS na podstawie Wniosku o nadanie/ zmianę/ odebranie uprawnień do Aplikacji eTW nie należy utożsamiać z nadaniem upoważnia wskazanych w nim pracowników do działania w imieniu wierzyciela, to wierzyciel w obrębie jednostki wskazuje osoby upoważnione do działanie w jego imieniu.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nadaje wierzycielowi dostęp do aplikacji eTW tworząc konta administratorów lokalnych. Kolejno, administrator lokalny nadaje dostęp do aplikacji eTW dla pracowników – użytkowników.

Użytkownik, czyli osoba mająca nadane przez administratora lokalnego uprawnienia do aplikacji eTW, realizuje zadania polegające na tworzeniu dokumentów dotyczących egzekucji administracyjnych z wykorzystaniem formularzy online (np. TW-1(5)). W szczególności zadania te polegają na: sporządzeniu dokumentu elektronicznego, wysyłce tego dokumentu oraz weryfikacji statusu dokumentu.

Sporządzony dokument elektroniczny (np. TW-1(5)) przed wysyłką wymaga opatrzenia podpisem elektronicznym:
• podpisem kwalifikowanym (w formacie XAdES typ Otoczony),
• podpisem zaufanym,
• pieczęcią elektroniczną.

Tytuł wykonawczy wystawia wierzyciel, a zgodnie z art. 27 § 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł wykonawczy zawiera podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Wierzyciel może upoważnić pracowników urzędów gmin do wystawiania w swoim imieniu tytułów wykonawczych z zakresu podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tworzenie dokumentu tytułu wykonawczego (sporządzenie, wysłanie i weryfikacja statusu) wymaga uzyskania dostępu do aplikacji eTW od administratora lokalnego. Podpisanie tytułu wykonawczego w imieniu wierzyciela wymaga posiadania upoważnienia od wierzyciela.