Zwolnienie czy umorzenie solidarnego zobowiązania w Rb-27S i Rb-PDP.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie nr WI.54.16.2021 z 9.04.2021 r. odpowiada na pytanie “Czy skutki dotyczące ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2020 r. należy wykazywać w kolumnie “Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy … “, czy w kolumnie umorzenie zaległości podatkowych?


Stan faktyczny: Wójt zwolnił z podatku od nieruchomości osobę fizyczną (przedsiębiorcę) na kwotę 5.437 zł na podstawie uchwały Rady Gminy w związku z COVID-19. Zwolnienie dotyczy solidarnego zobowiązania podatników (małżonków). Drugiemu podatnikowi (nie będącemu przedsiębiorcą) umorzono zaległość podatkową w kwocie 4.957 zł z tego samego zobowiązania. Różnica między kwotą zwolnienia a umorzenia została wpłacona przez zobowiązanego. Kwotę 4.957 zł wykazano w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2020 r. w kolumnie umorzenie zaległości podatkowych.

Stanowisko RIO w Kielcach: W sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP w kolumnie ,,”Skutki udzielonych ulg i zwolnień …” powinny być wykazane skutki zwolnień wynikających z wprowadzonej przez radę gminy uchwały na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a-6.

Ze stanu faktycznego zawartego we wniosku o udzielenie wyjaśnienia nie wynika kiedy zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej (przedsiębiorcy) na kwotę 5.437 zł, a kiedy umorzono zaległość podatkową w kwocie 4.957 zł dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Jeżeli zatem na podstawie uchwały Rady Gminy w związku z wystąpieniem COVID-19, wcześniej zwolniono z podatku od nieruchomości osobę fizyczną (będącą przedsiębiorcą), to bezprzedmiotowym było umorzenie już nieistniejącej zaległości podatkowej dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. Tym bardziej, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc winien był jednocześnie złożyć stosowną korektę informacji na podatek od nieruchomości. Z kolei w przypadku wcześniejszego umorzenia zaległości podatkowej dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą, możliwym było zastosowanie częściowego zwolnienia dla osoby fizycznej (będącą przedsiębiorcą), tj. zobowiązania stanowiącego różnicę między kwotą potencjalnego zwolnienia a dokonanego już umorzenia.

Równocześnie RIO w Kielcach podkreśla, iż przedstawiony w sposób niepełny stan faktyczny oraz indywidualny charakter sprawy powodują, że nie jest możliwym zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.