Wniosek o uprawnienia do eTW.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego zostało przesunięte z dnia 30 kwietnia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Od 11 maja 2021 r. jest dostępny wniosek umożliwiający uzyskanie uprawnień do tego systemu. Wniosek wraz z instrukcją wypełniania został opublikowany na portalu wierzycieli i organów egzekucyjnych (http://www.is-szczecin.pl/egzadm/). Dokumenty są również możliwe do pobrania z końcowej części wpisu.

Wniosek wierzyciela o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień do aplikacji eTW dotyczy nadania (odebrania) uprawnień dla administratora lokalnego. Uprawnienia mogą zostać nadane maksymalnie dwóm administratorom lokalnym. Administrator lokalny nadaje uprawnienia do aplikacji eTW dla pracowników jednostki działającej w imieniu wierzyciela. Nadawanie kolejnych uprawnień z poziomu administratora lokalnego dla poziomu niższego odbywa się według zasad i procedur ustalonych wewnątrz danej jednostki.

Do wniosku nie należy dołączać uzasadnienia ani dodatkowego pisma przewodniego.

Adres wysyłki wniosku:

Wniosek sporządzony w wersji papierowej: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej ul. Roosevelta 1, 2 70-525 Szczecin.
Wniosek sporządzony w wersji elektronicznej należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie: /nd9v6m8e1t/SkrytkaESP.

Wniosek wierzyciela o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień do aplikacji eTW:

Instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień do aplikacji eTW: Instrukcja wypełniania wniosku

Zaktualizowana instrukcja wypełnienia wniosku (14.06.2021)

Informacja z dnia 14 maja 2021 r. zamieszczona na http://www.is-szczecin.pl/egzadm/: Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej system teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r. Do tego dnia na podstawie złożonych wniosków będą nadawane uprawnienia, jednak wysyłanie tytułów wykonawczych będzie możliwe dopiero od dnia 1 lipca 2021 r. O nadaniu uprawnień wierzyciel otrzyma informację zwrotną.