eTW od 1 lipca 2021 r.

W Dz. Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poz. 63 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego.

W obwieszczeniu Ministra Finansów,Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 25) wyrazy „30 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „1 lipca 2021r.”: https://podatkowyreferat.online/obwieszczenie_29kwietnia2021_-etw/

Oznacza to zatem, że:

System teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r.

Stosownie do przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

1) w postaci papierowej albo

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.