Tekst jednolity KPA.

W Dz. U. z 2021 r. poz. 735 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

To 8 tekst jednolity tej ustawy. Poprzedni tekst jednolity został opublikowany w 2020 r. poz. 256.

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego należy uwzględnić w wezwaniach, postanowieniach, decyzjach i innych pismach w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz w sprawach związanych z egzekucją administracyjną.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tekst jednolity KPA: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/735