Właściciel nieruchomości niesegregujący kompostujący.

Czy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,może korzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym?

Tak. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale nr 9/512/2021 z dnia 24 marca 2021 r. stwierdziło:

W myśl przepisu art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zatem ustalone przez radę gminy obligatoryjne zwolnienie z części opłaty przysługuje wszystkim właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Decyzja o utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydawana jest w związku ze stwierdzeniem, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy, ze stanem faktycznym. Katalog przesłanek powodujących utratę prawa do zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku jest zamknięty, a zatem niedopełnienie przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym obowiązku segregowania innych frakcji odpadów, nie jest przesłanką utraty prawa do zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym.

W tych okolicznościach decyzja określająca wysokość opłaty podwyższonej wydana na podstawie art. 6ka ww. ustawy nie powoduje automatycznej utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.