MF o opodatkowaniu hal namiotowych.

Od wielu lat posługiwanie się definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane dla potrzeb wyznaczenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości wywołuje wątpliwości. Przykładem jest zagadnienie opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych. W tym zakresie na początku stycznia 2021 r. wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odpowiadając na interpelację numer 16551 grupy posłów w sprawie uregulowań prawnych odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych pełniących funkcje użytkowe typowe dla budynków (np. magazynowe), Minister Finansów w piśmie PS2.054.29.2020 z 5 stycznia 2021 r. wskazał:

Hale namiotowe, które wypełniają definicję tymczasowego obiektu budowlanego, nie zostały wymienione wprost w ustawie Prawo budowlane lub załącznikach do tej ustawy jako budowla i w konsekwencji nie mogą być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jednocześnie w piśmie wskazano, że nie każda hala namiotowa (pawilon handlowy) może być zaliczona do tymczasowych obiektów budowlanych, a organ podatkowy posiada kompetencje, aby na podstawie zebranego materiału dowodowego (np. oględzin, opinii biegłego, danych z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji architektoniczno-budowlanej) rozstrzygnąć o charakterze obiektu budowlanego. Każdy stan faktyczny musi być badany indywidualnie, ponieważ konstrukcja, budowa obiektu może być odmienna. Jeżeli dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, a także posiada fundamenty, dach oraz jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, to powinien być opodatkowany jako budynek (por. wyrok WSA w Rzeszowie z 11 października 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 737/18).

Kolejno MF zauważa, że nie wszystkie obiekty wzniesione przez człowieka (o charakterze stałym czy tymczasowym) są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a jedynie takie obiekty, które wypełniają definicje budynków lub budowli określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca zdecydował, że tylko wybrane obiekty pozbawione przymiotu „tymczasowości” podlegają opodatkowaniu.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację poselską nr 16551 w sprawie uregulowań prawnych co do opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych pełniących funkcje użytkowe typowe dla budynków (np. magazynowe): https://podatkowyreferat.online/i16551-o1/.