Braki formalne wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Od dziś, 1 lutego 2021 r., producenci rolni mają możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Formalne wymogi wniosku określa art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

Wymogi formalne wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wniosek o zwrot podatku obowiązkowo winien zawierać 8 elementów:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
  3. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
  4. oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
  5. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  6. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
  7. numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
  8. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku?

Stosownie do 63 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Wzory: wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia stanowią część materiału z warsztatów online.