Podstawa prawna obowiązku w TW.

Zmiany w egzekucji administracyjnej coraz bliżej, a zatem sprawdźmy swoją znajomość zasad sporządzania tytułów wykonawczych. Wiele pytań z zakresu tego tematu dotyczy wypełnienia w tytule wykonawczym części D “Dane dotyczące należności pieniężnych”, a w szczególności poz. 3 “Podstawa prawna obowiązku”.

Przepis art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje jako podstawę, z której wynikają obowiązki będące przedmiotem egzekucji administracyjnej:

 • decyzje właściwych organów w zakresie m. in. podatków, opłat i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa,
 • bezpośrednio z przepisu prawa w zakresie obowiązków jednostek samorządu terytorialnego.

Przepis art. 3a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje jako podstawę, z której wynikają obowiązki będące przedmiotem egzekucji administracyjnej:

 • deklaracje złożone przez podatnika – w zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (powstałych z mocy prawa),
 • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo zawiadomienia właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tytule wykonawczym w części D “Dane dotyczące należności pieniężnych”, w poz. 3 “Podstawa prawna obowiązku” wierzyciel jest zobowiązany do zaznaczenia właściwego kwadratu pośród:

 1. z mocy prawa
 2. dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy
 3. orzeczenie

Wierzyciel zaznacza zatem:

– kwadrat 2 – dokument, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, w przypadku gdy obowiązek wynika z:

 • deklaracji na podatek od nieruchomości,
 • deklaracji na podatek rolny,
 • deklaracji na podatek leśny,
 • deklaracji na podatek od środków transportowych,
 • deklaracji na opłatę reklamową,
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– kwadrat 3 – orzeczenie, w przypadku gdy obowiązek wynika z:

 • decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (także z nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne),
 • decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psa, opłaty reklamowej,
 • decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.