Zmiana stawki opłaty targowej w trakcie roku podatkowego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie znak K.43.8.2024 z 31.01.2024 r. wskazała poniższe zasady dopuszczalności podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zmiany w trakcie roku podatkowego stawki opłaty targowej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.

Nie ma przeszkód formalnoprawnych do obniżenia stawki opłaty targowej w trakcie roku. Z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jednoznacznie, że w ramach granic wyznaczonych przez art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy mają swobodę ustalania obciążeń podatkowych i mogą realizować własna politykę lokalna w tym zakresie. Jedynym ustawowym ograniczeniem w ustalaniu przez gminy stawek opłaty targowej jest zakaz przekraczania stawek maksymalnych określanych na każdy rok przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, ze zm.) przewiduje możliwość wcześniejszego wejścia w życie, w tym z mocą wsteczną, uzależniając taką sytuację od ważnego interesu państwa i tego czy nie sprzeciwiają się temu zasady demokratycznego państwa prawnego.

NSA w wyroku z 3 września 2021 r. sygn akt III FSK 2137/21 wskazał, że art. 5 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu “mocy wstecznej”, ale tylko
“jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”. Wsteczna
moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw
. Z całą stanowczością natomiast
należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków (wyrok NSA z 19 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1272/09).

Obniżenie stawki opłaty targowej z zastosowaniem wstecznej mocy obowiązującej spowoduje powstanie nadpłaty opłaty targowej u sprzedawców, którzy podlegali zapłacie opłaty targowej przed datą uchwalenia niższej stawki. Wobec powyższego organ podatkowy, zobowiązany będzie do zrealizowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa odnoszących się do zasad zwrotu i rozliczenia nadpłaconej opłaty targowej.