Administracyjny tytuł wykonawczy wierzyciela hipotecznego z klauzulą wykonalności – uchwała SN.

Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności w celu zaspokojenia tego zobowiązania w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej przeprowadzonej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką?

W odpowiedzi na przedstawione powyżej zagadnienie prawne Sąd Najwyższy w dniu 25 października 2023 r. podjął uchwałę sygn. III CZP 2/23 o treści:

Administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności w celu zaspokojenia tego zobowiązania z kwoty przyznanej wierzycielowi w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką.  Stosownie do art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny albo organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Sądowy organ egzekucyjny prowadzi egzekucję na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Przepis art. 1036 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego określa wierzycieli uczestniczących w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości.

Wierzyciel zgłaszając uczestnictwo w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na podstawie art. 1036 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, spełnia wymaganie polegające na złożeniu tytułu wykonawczego tylko wtedy, gdy administracyjny tytuł wykonawczy jest zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności. Wierzyciel hipoteczny jest zobowiązany zatem uzyskać sądową klauzulę wykonalności na administracyjnych tytułach wykonawczych opartych na deklaracjach albo decyzjach podatkowych.