Krajowy Rejestr Zadłużonych – od 1 grudnia 2021 r.

Pytanie: Czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?

Odpowiedź:  Przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych weszły w życie 1 grudnia 2021 r. W Rejestrze ujawnia się informacje osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się w postaci papierowej. Akta te nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Oznacza to zatem, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane przed dniem 1 grudnia 2021 r. nie widnieje w systemie KRZ.