Wyrok TK – garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym ze stawką dla budynków mieszkalnych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 października 2023 r. sygn. akt SK 23/19 orzekł:

I. Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:
– w zakresie, w jakim umożliwiają, na potrzeby podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego
garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym, za część budynku o odmiennym niż mieszkalny
charakterze
, są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art.
84 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku od nieruchomości do
znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako
przedmiotu odrębnej własności, przez co do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu
wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, zastosowanie ma stawka
określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a nie stawka określona w
art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a
tej ustawy, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 84
Konstytucji.
II. 1. Przepisy wymienione w części I, w zakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą z
upływem 31 grudnia 2024 r.
2. Odroczenie utraty mocy obowiązującej nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie skarżących, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak jest w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych uzasadnienia dla stanowiska, iż sytuacja podatnika może różnić się w zależności od tego, czy posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku wielomieszkaniowym, czy też posiada miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego.

Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, a także przepisów do których wprost prawo podatkowe się odwołuje, nie istnieją podstawy prawne, aby garaże w budynkach wielomieszkaniowych były traktowane jako kategoria niejednolita. Oznacza to również, że podatnicy podatku od nieruchomości, będący właścicielami takich miejsc, powinni w świetle prawa być traktowani tak samo.

Należy przyjąć, że posiadanie miejsca postojowego w podziemnym garażu wielostanowiskowym stanowi
immanentny element „«mieszkania». Podobnie dzieje się w przypadku innych rodzajów «pomieszczeń przynależnych» do budynku mieszkalnego, w szczególności piwnicy, strychu czy komórki, choćby nawet bezpośrednio nie przylegały do budynku mieszkalnego lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. Podlegają one klasyfikacji według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych albowiem zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania, mimo iż ze swej istoty nie służą do zamieszkiwania w nich. Ponadto, bez względu na to, czy garaż stanowi nieruchomość odrębną od lokalu mieszkalnego, czy jest jedynie do niego przynależny, pełni on tę samą funkcję.

Trybunał Konstytucyjny postanowił jednocześnie odroczyć wejście w życie wyroku, co oznacza, że przepisy, których niekonstytucyjność stwierdzono niniejszym wyrokiem przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Komunikat wydany po wyroku TK z 18.10.2023 r. sygn. akt 23/19.