Stawka podatku rolnego w 2024 r. (aktualizacja)

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2023 r. ogłosił wskaźnik stanowiący podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 1129 z 20.10.2023 r. , średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 89,63 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość. Przyjęta uchwałą rady gminy średnia cena skupu żyta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego zarówno w odniesieniu do gruntów gospodarstw rolnych, jak i gruntów pozostałych.

Stawka podatku rolnego w 2024 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt wyniesie:

  • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta), (w roku 2023 r. – 185,125 zł),
  • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta), (w roku 2023 r. – 370,25 zł).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.