Harmonogram obowiązku stosowania e-Doręczeń.

Stosownie do art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 10 grudnia 2023 r.

Harmonogram obowiązku stosowania e-Doręczeń jest następujący:

Podmioty publiczne

10 grudnia 2023 roku – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).
 • Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

1 stycznia 2025 roku

 • Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy).

1 października 2029 roku

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).
 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).

Podmioty niepubliczne

10 grudnia 2023 roku – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku

 • Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:
  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • doradcy podatkowego,
  • doradcy restrukturyzacyjnego,
  • rzecznika patentowego,
  • notariusza.
 • Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 10 grudnia 2023 roku.

(art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).

W dniu wpisu ich adresu do e-Doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych, ale najpóźniej 10 marca 2024 roku

 • Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 roku (art. 151 ust. 1).

1 stycznia 2024 roku

 • Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po 31 grudnia 2023 roku (art. 152 ust. 1 ustawy).

W dniu wpisu ich adresu do e-Doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych w okresie od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku

 • Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust. 2 ustawy).

1 października 2026 roku

 • Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku (art. 152 ust. 3 ustawy).

Kolejne warsztaty online dotyczące doręczeń elektronicznych w podatkach i opłatach lokalnych “e-Doręczenia w podatkach i opłatach lokalnych” odbędą się 19 października br. (czwartek), szczegóły: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/e-Doreczenia-w-podatkach-i-oplatach-lokalnych-19-pazdziernika-2023-r.-warsztaty-online/267