Zastosowanie przepisu ustawy o VAT do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dz. U. z 9 sierpnia br. poz. 1570 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeden z przepisów tej ustawy – art. 106e jest wykorzystywany w procesie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Poniżej fragment e-booka “Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r.” odnoszący się do treści art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Przepis art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa dane, jakie powinna zawierać faktura.

W szczególności, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b (nie mającym w opisanej sytuacji zastosowania).

Oznacza to, że faktura obowiązkowo winna zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług. Numer za pomocą nabywca jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług to NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest:

1)    numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej;

2)    NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Numer PESEL nie jest nadawany na potrzeby podatku od towarów i usług, co oznacza, że osoba fizyczna niebędąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub nieprowadząca działalności gospodarczej nie dysponuje numerem, za pomocą którego byłaby zidentyfikowana na potrzeby podatku od towarów i usług. W związku z tym sprzedawca wystawiający fakturę dla ww. osoby fizycznej nie jest obowiązany do umieszczenia na fakturze numeru PESEL nabywcy. Na fakturze wystawianej dla osoby fizycznej, która nie dysponuje numerem NIP również numer NIP nie jest zamieszczony.