Zmiany w zakresie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.

Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych wyłącznie organom i osobom wymienionym w przepisach m. in. art. 299 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Jednym z organów są komornicy sądowi w zakresie wskazanym w art. 299 § 3 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa.

Nowe brzmienie pkt 8 w § 3 w art. 299 ustawa Ordynacja podatkowa obowiązuje od 1.07.2023 r. i wynika z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 614).

Dotychczasowy zapis art. 299 § 3 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa o treści:

informacje zawarte w aktach spraw podatkowych organy podatkowe udostępniają komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym

zostaje zastąpiony określeniem:

informacje zawarte w aktach spraw podatkowych organy podatkowe udostępniają komornikom sądowym w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1–3, oraz czynności, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 590), oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym

Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 590, 614) komornikom powierza się następujące zadania

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Stosownie do art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 590, 614) komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Oznacza to, że tak jak dotychczas, organ podatkowy udostępnia informacje zawarte w aktach spraw podatkowych komornikom sądowym w związku ze sporządzaniem przez komornika sądowego spisu inwentarza.

Komornicy sądowi za udostępnienie informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego.

wysokości opłaty za udostępnianie informacji można przeczytać na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/topic/zmiany-w-zakresie-udostepniania-komornikom-sadowym-informacji-objetych-tajemnica-skarbowa/