Planowane zmiany – umorzenie podatku przed terminem płatności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2023r. zawiera propozycje zmian m. in. w ustawie Ordynacja podatkowa. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej.

Planowana zmiana dotyczy art. 67a w § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Przepis art. 67a w § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa ma otrzymać brzmienie:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
umorzyć w całości lub w części podatek, zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wskazano, że zmiana w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej jest potrzebna m. in. w zakresie podatków samorządowych, w których zobowiązanie podatkowe powstaje na skutek doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. W przypadku podatków, które mają roczny charakter (od nieruchomości, rolny, leśny), podatnik, któremu wymierzono podatek, nie może obecnie skutecznie wystąpić o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia całości lub części podatku do momentu upływu terminu jego płatności. Aktualnie podatnik musi czekać z wnioskiem o udzielenie ulgi do czasu powstania zaległości, a tym samym naraża się na negatywne konsekwencje, w tym odpowiedzialność karną skarbową. Sytuacja ta jest tym bardziej dotkliwa w przypadku podatków płatnych ratalnie, bowiem z upływem terminu płatności każdej raty powstaje odrębna zaległość podatkowa, o której umorzenie trzeba odrębnie występować. Problem ten byłby wyeliminowany poprzez umożliwienie złożenia wniosku o zastosowanie umorzenia jeszcze przed powstaniem zaległości podatkowej.
W przypadku podatków samorządowych będzie to oznaczało w praktyce, że już od momentu doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podatnik będzie mógł wnioskować o umorzenie wynikającego z niej podatku, nie czekając na nadejście terminu płatności poszczególnych rat. Wyeliminuje to konieczność czekania przez zobowiązanego na powstanie zaległości podatkowej, co aktualnie jest warunkiem zastosowania ulgi. Instytucja ta będzie dotyczyć także innych podatków w sytuacji, gdy znana będzie kwota podatku, a nie upłynie jeszcze termin jego płatności.

Informacje również na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/topic/planowane-zmiany-umorzenie-podatku-przed-terminem-platnosci/