Zaległości zahipotekowane w Rb-27S.

W poniedziałek 24 lipca 2023 r. upływa termin przekazania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za czerwiec 2023 r. (w przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – termin przypada w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu).

Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe Rb-27S z wykonania planu z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazuje się m. in . zaległości podatkowe, które zostały zabezpieczone hipoteką przymusową na podstawie art. 34 ustawy Ordynacja podatkowa.

W kolumnie „Należności” sprawozdania Rb-27S wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. W kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych.

Sprawozdanie Rb-27S jest sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy roku kalendarzowego, za który jest sporządzane. Oznacza to zatem, że w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie “Należności” wykazuje się kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

Stąd też w kolumnie “Należności” sprawozdania Rb-27S wykazuje się zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową. Część tych zaległości jest ujęta w saldzie początkowym (w przypadku gdy pierwotny termin płatności tych zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową przypadał w poprzednich latach budżetowych). Pozostała część tych zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową stanowi kwotę przypisu w kolumnie “Należności” (w przypadku gdy pierwotny termin płatności tych zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową przypada w bieżącym roku budżetowym za jaki sporządzane jest sprawozdanie Rb-27S).

Sposób ujęcia zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką w sprawozdaniu Rb-27S jest również wynikiem odpowiednich zapisów w ewidencji księgowej. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką ewidencjonuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową wykazuje się ponadto w odpowiednich kolumnach „Sald końcowych” sprawozdania Rb-27S. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową wykazuje się w kolumnie “Należności pozostałe do zapłaty” oraz w kolumnie “Zaległości netto” (zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową to należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłat minął i mogą być egzekwowane, zgodnie z art. 70 § 8 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką po upływie terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki).

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27s w tej podziałce klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), która dotyczy danego podatku/opłaty.

Informacje również na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/topic/zaleglosci-zahipotekowane-w-rb-27s/