Charakter nieruchomości wynajmowanej na dłuższy okres w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie nr K.43.15.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości wynajmowanej na dłuższy okres. Wątpliwości dotyczą tego, czy nieruchomość wynajmowana na dłuższy okres powinna być traktowana jako nieruchomość zamieszkała i opłata winna obliczana zgodnie z przepisami dla nieruchomości
zamieszkałej (wówczas zastosowanie mają przepisy art. 6j ust. 3f), czy jako nieruchomość niezamieszkała, na której prowadzona jest działalność – wówczas zastosowanie będzie miała wybrana
metoda dla nieruchomości niezamieszkałej?

W piśmie RIO w Szczecinie wskazuje, że ustawodawca w art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidział możliwość zastosowania ograniczenia miesięcznej kwoty opłaty (tj. nie więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe) wyłącznie do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie określił ten próg jako górną granicę miesięcznej opłaty ponoszonej przez poszczególne gospodarstwa
domowe, nie wyłączając jego zastosowania do nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców, których tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego stanowi umowa najmu lub pokrewna. W celu zastosowania ww. przepisu istotne znaczenie stanowi cel wynajmowania nieruchomości zamieszkiwanie, tj. przebywanie na określonym terenie z zamiarem stałego pobytu.