Planowana nowa wysokość opłaty za udostępnianie informacji komornikom sądowym.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363455).

Zgodnie z art. 299 § 6 ustawy Ordynacja podatkowa komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza. Obecnie zagadnienia związane z opłatą uiszczaną przez komorników za udostępnianie informacji objętych tajemnicą skarbową reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. poz. 1664). Aktualna wysokość opłaty to: 45 zł – za udostępnienie informacji w formie pisemnej oraz 35 zł – za udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna.

Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), wprowadza z dniem 1 września 2022 r. zmiany zasad udostępniania komornikom informacji przez organy KAS oraz uiszczania opłaty za ich udostępnienie, a także zobowiązuje Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia m. in. wysokości opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową przewiduje zmiany w zakresie wysokości opłaty:

1)     50 zł – w przypadku informacji udostępnianej:

a)     przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,

b)    w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

Oznacza to wzrost opłaty z 35 zł do 50 zł.

2)     65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Oznacza to wzrost opłaty z 45 zł do 65 zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem wejścia w życie z dniem 1 września 2022 r.