Osoby wyłączone od załatwienia sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dla kogo Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako organ II instancji wyznaczy, wójta innej gminy, burmistrza, prezydenta innego miasta do załatwienia sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?

Zgodnie z art. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 26 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku wyłączenia danego organu organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ.

Stosownie do art. 25 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 kpa (tj. jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby związanej z tym kierownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli).

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) kierownikiem urzędu jest wójt.

Krewni w linii prostej pierwszego stopnia to ojciec, matka, syn, córka.
Krewni w linii prostej drugiego stopnia to dziadek, babka, wnuk, wnuczka.
Krewni w linii bocznej drugiego stopnia to brat, siostra.

Powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia to ojciec męża, ojciec żony , matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna.
Powinowaci w linii bocznej drugiego stopnia to brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata, mąż siostry.