Jakie dane są objęte tajemnicą skarbową?

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) oraz pracownicy urzędów ich obsługujących, jak również osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w samorządowych organach podatkowych obowiązani są do przestrzegania tajemnicy skarbowej, stosownie do art. 294 § 1 pkt 2 i 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Co istotne, zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki (art. 294 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa), a ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę skarbową przez osoby obowiązane do jej zachowania jest zagrożone karą pozbawienia wolności, co wynika z art. 306 § 1 – § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Tajemnicą skarbową objęte są, zgodnie z art. 293 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników oraz inkasentów.

Tajemnica skarbowa obejmuje zatem przede indywidualne dane zawarte we wszelkich dokumentach składanych przez podatników, w tym w deklaracjach w znaczeniu tego słowa wyjaśnionym w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem, przez deklaracje należy rozumieć również zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy i inkasenci,

Ponadto, stosownie do art. 293 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa tajemnicą skarbową objęte są również dane zawarte w:

  1. aktach dokumentujących czynności sprawdzające,
  2. aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
  3. dokumentacji rachunkowej organu podatkowego.

Oznacza to zatem, że praktycznie wszystkie informacje przekazywane organom podatkowym oraz dane zawarte w dokumentacji prowadzonej przez organy podatkowe objęte są tajemnicą skarbową.