Czy można obniżyć stawkę opłaty targowej rolnikom?

Czy można obniżyć stawkę opłaty targowej rolnikom? – to pytanie może zostać niejednokrotnie zadane w związku ze zbliżającym się okresem uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (o maksymalnych stawkach podatków i opłat lokalnych na rok 2023 można przeczytać we wpisie z 1 sierpnia br.: “Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.”)

W odpowiedzi na tytułowe pytania Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w najnowszym wyjaśnieniu znak: WA-023/50/22 z 8 lipca 2022 r. wskazała:

W myśl art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), rada gminy uchwałą może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe. Zatem obniżenie opłaty dla wybranej grupy zawodowej pozostawałby w sprzeczności z ww. przepisem. Ponadto, należy zauważyć, iż ustawodawca, w art. 16 pkt 2 ww. ustawy, wprowadził zwolnienie z przedmiotowej opłaty dla rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

Dla przypomnienia: Opłata targowa jest już świadczeniem fakultatywnym – o jej poborze na terenie danej gminy decyduje rada gminy w drodze uchwały (art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Jeżeli rada gminy zdecydowała się na wprowadzenie opłaty targowej, wówczas konieczne jest podjęcie uchwały określającej: zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat targowej (art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej (art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Wprowadzone zwolnienia od opłaty targowej mogą być jedynie zwolnieniami przedmiotowymi. Zwolnienia podmiotowe mogą wynikać wyłącznie z ustaw co wynika z art. 217 Konstytucji RP (i w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostały wprowadzone zwolnienia od opłaty targowej – zwolnienia podmiotowe – podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach). Niemożliwe jest również wprowadzenie zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, jako wykraczającego poza zakres upoważnienia dla rady gminy.