Zmiany dotyczące kosztów upomnienia w 2021 r.

Koszty upomnienia powstające z chwilą doręczenia upomnienia w 2021 r. zostaną dwukrotnie dotknięte zmianami. Pierwsza z tych zmian obowiązuje od 20 lutego 2021 r. i dotyczy przedawnienia kosztów upomnienia. Obowiązujące regulacje dotyczące przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia zawiera art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek. Równocześnie zadanie drugie tego przepisu wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i zawieszeniu.

Przy przedawnieniu obowiązku zapłaty kosztów upomnienia (odmiennie niż przy przedawnieniu należności głównej), obowiązuje stała data przedawnienia i jest to 1 stycznia określonego roku podatkowego. Przedawnienie obowiązku zapłaty kosztów upomnienia według reguły „z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego” oznacza „z upływem 31 grudnia 20….r.” czyli 1 stycznia 20.. r. (następnego roku).

Data przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia jest zależna od daty (roku kalendarzowego) wygaśnięcia egzekwowanego obowiązku, np. podatku lub opłaty.

Jeżeli obowiązek zapłaty podatku wygaśnie np. poprzez umorzenie w 2021 r. wówczas obowiązek zapłaty kosztów upomnienia dotyczących egzekwowanego obowiązku przedawni się z upływem 3 lat, licząc od 31 grudnia 2021 r. czyli z upływem 31 grudnia 2024 r. co oznacza przedawnienie kosztów upomnienia w dniu 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553, 2070) do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 20 lutego 2021 r. stosuje się przepis art. 15 § 3c jeżeli jest on korzystniejszy dla zobowiązanego.

Od 20 lutego 2021 r.  na wierzycielu ciąży obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o przedawnieniu kosztów upomnienia. Obowiązek ten został zapisany w art. 15 § 3d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z brzmieniem przepisu wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia.

Druga ze zmian dotyczących kosztów upomnienia wejdzie w życie w dniu 13 października 2021 r. W tym dniu zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). Obecna wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł zostanie zastąpiona wysokością 16 zł.

W ślad za zmianą wysokości kosztów upomnienia pojawiają się pytania:

  • czy do zaległości, które powstały przed 13 października 2021 r. należy zastosować koszty w wysokości 11,60 zł czy 16 zł?
  • jaką wysokość kosztów upomnienie winien zapłacić podatnik, któremu doręczono upomnienie z kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł, a wpłata dotycząca tego upomnienia jest dokonywana po 13 października 2021 r.?
  • jak postąpić w przypadku gdy wpłata dokonana w dniu 11 października 2021 r. przez podatnika w wysokości 70 zł nie wystarcza na pokrycie zaległości, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia, a postanowienie jest wydawane po 13 październiku 2021?
  • czy można wystawić upomnienie dotyczące należności w wysokości mniejszej niż 160 zł?