Dochodowość z gospodarstwa rolnego w 2020 r.

Corocznie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie danych statystycznych, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia 23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie np. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, stypendia socjalne przez studentów oraz kredyt studencki.

Stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W dniu 22 września 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3.819 zł (w 2019 r. – 3.244 zł).

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim poz. 877.

Organ podatkowy nie wydaje zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 306b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przedmiotem zaświadczenie wydawanego przez organ podatkowy mogą dane wynikające z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Dochodowość gospodarstwa rolnego nie jest przedmiotem prowadzonych przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów czy innych danych.