Zwolnienie lotnisk od podatku od nieruchomości – planowane zmiany.

W dniu dzisiejszym 28 maja br., skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt dotyczy zmiany art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obecne brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Proponowane brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Z uzasadnienia projektu:

Dotychczasowe brzmienie przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych