Sposób przekazania tytułu wykonawczego do 30 czerwca 2021 r.

Do 30 czerwca 2021 r. włącznie, czyli do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze przekazuje się w postaci papierowej albo przez ePUAP.

Zgodnie z art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

1) drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej;

2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy – jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

Niemniej, aktualnie przepisu art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu wskazanym powyżej nie stosuje się.

Stosownie bowiem do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

1)    w postaci papierowej albo

2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego, a w przypadku gdy wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego przepis art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Dotychczasowe brzmienie art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, że tytuły wykonawcze mogą być przekazywane do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.