Nie każda jednostka systemu oświaty zwolniona od podatku od nieruchomości.

Czy właściwa jest następująca interpretacja samorządów w kwestii poboru podatków z nieruchomości zajmowanych przez szkoły wyższe, szkoły średnie, podstawowe i przedszkola: zwolnienie następuje tylko wtedy, gdy szkoła lub placówka wymieniona w ustawie jest płatnikiem ww. podatków, czyli jest właścicielem nieruchomości lub nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. W przypadku gdy szkoła najmuje lub dzierżawi nieruchomość od osób fizycznych lub podmiotów prawa handlowego, samorządy egzekwują pobór tych podatków, a oznacza to, że w efekcie końcowym wszystkie podmioty wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych płacą ten podatek doliczony do czynszu najmu lub dzierżawy. To treść interpelacji poselskiej nr 22366 z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W odpowiedzi udzielonej w dniu 23 kwietnia 2021 r. nr PS2.054.11.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku od nieruchomości zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie to jest zwolnieniem podmiotowo-przedmiotowym, co oznacza, że obejmuje ono określone podmioty w zakresie wskazanych nieruchomości. Podmioty te korzystają ze zwolnienia wtedy, gdy są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami zajętymi na działalność oświatową.

Powołany przepis jest podstawą zwolnienia m.in. dla szkół ponadpodstawowych, podstawowych, przedszkoli oraz dla pozostałych jednostek, objętych systemem oświaty, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). Uczelnie są również zwolnione z podatku od nieruchomości, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą – art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie to ma charakter podmiotowy, co oznacza, że przysługuje uczelni w przypadku, gdy jest ona podatnikiem podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są, co do zasady, właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów. We wskazanych w ustawie przypadkach podatnikami są posiadacze samoistni, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z powyższego większość tytułów prawnych stanowiących podstawę korzystania z nieruchomości upoważnia uczelnie i jednostki organizacyjne systemu oświaty do stosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienia nie mają zastosowania jedynie w przypadku posiadania (np. jako dzierżawca, najemca) przez wskazane podmioty nieruchomości, które nie stanowią własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.