Stawka podatku od części wspólnej związanej z lokalem użytkowym.

Mając na względzie treść art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych okoliczność, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy. To teza wyroku NSA z 8 kwietnia 2021 r. sygn. akt III FSK 3017/21.

Istota sporu:

Czy części wspólne nieruchomości związanej z wyodrębnionym lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarczą powinny zostać opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości?

Stan faktyczny:

Podatnik jest właścicielem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku mieszkalnym oraz posiada udział w prawie własności działki oraz w nieruchomości wspólnej. Lokal jest lokalem użytkowym związanym z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Części wspólne nieruchomości stanowią korytarze pięter mieszkalnych oraz 3 hale garażowe. Korytarze pełnią funkcje wyłącznie mieszkalne, podatnik nie wykorzystuje i nie zajmuje korytarzy dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnikowi nie przysługuje żadne miejsce w hali garażowej.

Stanowisko organu I i II instancji:

Udział w gruncie i w częściach wspólnych budynku dzielą byt prawny nabytych lokali w zakresie prawa własności przysługującego stronie. W związku z tym części wspólne budynku związane z lokalem strony winny być opodatkowane stawką jak od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozstrzygnięcie NSA:

Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., SK 39/19 jest eliminacja takiej interpretacji przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która w kwestii związania gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej, ogranicza się do faktu ich posiadania przez przedsiębiorcę lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Wykładnia art. 1a ust. 1 pkt 3* ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinna uwzględniać nie tylko fakt posiadania przez przedsiębiorcę, ale także i to, czy przedmiot opodatkowania jest, lub co najmniej może być wykorzystywane dla prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy. Wniosek taki w szczególności nie wynika z art. 3 ust. 5** ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten reguluje zakres podmiotowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do określonego w nim przedmiotu opodatkowania. Jego treść nie daje natomiast żadnych podstaw, aby w jego kontekście ustalać właściwą stawkę podatku od nieruchomości.

Wyrok NSA z 8 kwietnia 2021 r. sygn. akt III FSK 3017/21

* Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; ust. 2a w pkt 1 stanowi, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

**Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.