Kwoty w TW bez zaokrąglenia.

Na zmiany w przepisach prawa w zakresie egzekucji administracyjnej składają się nie tylko nowe przepisy, ale również uchylenie niektórych dotychczas obowiązujących (wszystkie przepisy do dotyczące egzekucji administracyjnej w aktualnym brzmieniu znajdują się w e-booku “Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów“).

Jednym z przepisów, który został uchylony i nie obowiązuje od 20 lutego 2021 r. jest art. 27a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis został uchylony ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.).

Przepis ten stanowił:

§ 1. W tytule wykonawczym wykazuje się należności pieniężne po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej i kosztów egzekucyjnych.
§ 3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:
1) mniej niż 5 groszy pomija się;
2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.
§ 4. Zaokrąglenie, o którym mowa w § 1 i 2, stosuje się w każdym przypadku częściowej realizacji egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie oraz kosztów egzekucyjnych.
§ 5. Różnice występujące w końcowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji, wynikające z zaokrąglenia, traktuje się odpowiednio jako kwoty należne albo umorzone z mocy prawa.

Zasady obowiązujące od 20 lutego 2021 r.

Od 2o lutego 2021 r. sporządzając tytuł wykonawczy, kwoty należności pieniężnych oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wykazuje się bez zaokrąglenia, czyli w wysokości wynikającej z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla podatnika (z groszami).

Dotyczy to w TW-1 (5) bloku D.1 i następnych blokach poz. 1 (Wysokość należności pieniężnej) i poz. 3 (Wysokość odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego).

Jednocześnie do art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został dodany § 9, który stanowi, że nadwyżkę lub niedobór wynikające z końcowego rozliczenia kwot uzyskanych z egzekucji, w wysokości nieprzekraczającej 99 groszy, traktuje się odpowiednio jako kwoty należne albo umorzone z mocy prawa. Jest to analogiczna regulacja do obowiązującej do 19 lutego 2021 r. zawartej w art. 27a § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten umożliwienia zakończenia spraw, w których do rozliczenia pozostały drobne kwoty,