Ponowna egzekucja administracyjna.

Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. Przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego może być bezskuteczność dalszej egzekucja administracyjnej z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Tak stanowi art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2021 r.

Równocześnie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazują możliwość ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z tej przyczyny. Jak określa art. 61. § 1 pkt 1 stawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2021 r., postępowanie egzekucyjne wszczyna się ponownie m.in. na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem), po ujawnieniu przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (w przypadku zmiany właściwości organu egzekucyjnego).

Zakres danych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 31).

W przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy, wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej zawiera następujące informacje, aktualne na dzień sporządzenia wniosku:

 1. nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego wierzyciela lub nazwę, adres siedziby i numer rachunku bankowego podmiotu, któremu należy przekazać należność pieniężną – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 2. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, a także jego numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym;
 3. imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania małżonka zobowiązanego, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka – w przypadku gdy w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym małżonek zobowiązanego nie wniósł sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym jego i jego małżonka albo sprzeciw został oddalony, a dane małżonka, które uległy zmianie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, są znane wierzycielowi;
 4. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej będącej zobowiązanym – jeżeli zostały zmienione po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub nie zostały zawarte w dotychczasowym tytule wykonawczym;
 5. numer i datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 6. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika zobowiązanego, również mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, który jest obciążony prawem majątkowym względem zobowiązanego – w przypadku ujawnienia prawa majątkowego, z którego jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne;
 7. informacje dotyczące zabezpieczenia należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie hipoteką przymusową albo zastawem skarbowym lub rejestrowym lub zastawem nieujawnionym w żadnym rejestrze oraz terminu powstania tego zabezpieczenia – w przypadku ich ustanowienia po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 8. wysokość należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, rodzaj i stawkę odsetek oraz wysokość kosztów upomnienia;
 9. okres, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 10. dzień, do upływu którego należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie i koszty upomnienia mogą być dochodzone – jeżeli jest inny niż wskazany w dotychczasowym tytule wykonawczym lub nie został w nim zawarty;
 11. informacje, o których mowa w art. 26 § 1e pkt 1 i 4–8 ustawy – jeżeli dotyczą okoliczności, które wystąpiły po umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
 12. wysokość kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym – jeżeli wierzyciel, który pokrył te koszty, wnosi o ich wyegzekwowanie.