Współpraca wierzyciela i organu egzekucyjnego w Dzienniku Ustaw.

Od jutra, 20 lutego 2021 r. obowiązują istotne zmiany w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe zmiany określają również przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a wśród nich ostatnie, opublikowane w dniu dzisiejszym, rozporządzenie określające szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych zostało opublikowane w Dz. U. poz. 320. Treść rozporządzenia: https://podatkowyreferat.online/d2021000032001/

Rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. W rozporządzeniu znajduje się m. in. uszczegółowienie informacji przekazywanych pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia wierzyciel w zawiadomieniu organu egzekucyjnego o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym w trzech przypadkach:

 • wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,
 • korekty dokumentu deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,
 • zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej

podaje wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania.

Ponadto w przypadku:

 • wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny – wierzyciel podaje w zawiadomieniu również datę jej wyegzekwowania oraz nazwę tego organu egzekucyjnego;
 • korekty dokumentu deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej – wierzyciel podaje w zawiadomieniu również datę dokonania tej korekty oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej wysokości należności pieniężnej;
 • zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej – wierzyciel podaje w zawiadomieniu również:
  • datę uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,
  • wysokość uzyskanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej w wyniku zapłaty wysokości należności pieniężnej,
  • informację, że zapłaty dokonał podmiot, o którym mowa w art. 71ca § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m. in. aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej niebędący zobowiązanym, małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha zobowiązanego; inny podmiot – jeżeli łączna wysokość tych należności nie przekracza 5000 zł).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej lub w przypadku zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową, o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.