Bez zawieszenia biegu terminu przedawnienia w stanie epidemii.

Przepis art. 15zzr ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie dotyczył terminów określonych w przepisach prawa podatkowego.

Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w opublikowanym w dniu dzisiejszym piśmie Nr RP.0441/144/6/1/202112 lutego 2021 r.

RIO w Gdańsku podzieliła stanowisko wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 1 maja 2020 r. (znak: SP5.055.2.2020 ), zgodnie z którym (aktualnie już nieobowiązujący) przepis art. 15zzr ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej tarczą antykryzysową, regulujący kwestię rozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, nie dotyczył terminów określonych w przepisach prawa podatkowego.

Przepis art. 15zzr tarczy antykryzysowej posługiwał się pojęciem prawa administracyjnego, zaś prawo podatkowe – zgodnie z poglądem wyrażonym przez przedstawicieli doktryny i judykatury – jest odrębną, autonomiczną gałęzią prawa publicznego wywodzącą się z prawa administracyjnego oraz finansów publicznych. Na poparcie takich twierdzeń powołano się, między innymi, na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2017 r., sygn. akt I FPS 8/16, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 390/14, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt III SA/Gl 920/17.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w swym piśmie wskazała ponadto, że analiza uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), na mocy której dodano do tarczy antykryzysowej komentowany przepis, wskazuje, że celem jego wprowadzenia było zabezpieczenie interesów obywateli będących stronami stosunków publicznoprawnych. Jak bowiem wynika z uzasadnienia do projektu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii wstrzymaniu i zawieszeniu ulec miały terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego, od których zależy udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony, terminy do zasiedzenia, przedawnienia, przemilczenia, terminy zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony.

Pismo RIO w Gdańsku Nr RP.0441/144/6/1/2021 z 12 lutego 2021 r.: https://podatkowyreferat.online/rio-gdansk-12-02-2021r-terminy-przedawnienia-zobowiazan-podatkowych/

Pismo MF Nr SP5.055.2.2020 z 1 maja 2020 r.: https://podatkowyreferat.online/mf-sp5-055-2-2020-z-1-05-2020r/