Wycofanie pojazdu z ruchu a deklaracja.

Dzisiejsza data – 15 lutego jest mocno związana z podatkiem od środków transportowych. To dzisiaj upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2021 r. i również dzisiaj przypadka termin płatności I raty tego podatku. Tylko czy na każdym podatniku ciążą te obowiązki? Jak ma postąpić podatnik podatku od środków transportowych w przypadku gdy jest właścicielem pojazdu, który został wycofany z ruch w 2020 r. z terminem przywrócenia po dniu 1 lutego 2021 r.? Czy powinien złożyć deklarację dotyczącą tego pojazdu do 15 lutego 2021 r. czy też nie ma takiego obowiązku?

W pierwszej kolejności – powstanie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje w przypadku zaistnienia jednego z trzech zdarzeń wskazanych w art. 9 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obok rejestracji środka transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycia środka transportowego zarejestrowanego, zdarzeniem tym jest dopuszczenie ponownie do ruchu środka transportowego po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zdarzenie to miało miejsce, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Przykład

Pojazd został wycofany z ruchu na okres od 25 listopada 2020 r. do 25 marca 2021 r. Pojazd został ponownie dopuszczony do ruchu w dniu 26 marca 2021 r. Obowiązek podatkowy powstaje od 1 kwietnia 2021 r.

W drugiej kolejności – powstanie obowiązku złożenia deklaracji.

Obowiązkiem podatnika podatku od środków transportowych jest złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy na formularzu według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych termin złożenia deklaracji jest powiązany z datą powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia danego roku podatkowego oraz od 1 stycznia i od 1 lutego danego roku podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstanie po dniu 1 lutego, tj. od 1 marca do 1 grudnia danego roku, podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych bądź skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Przykład

Pojazd został wycofany z ruchu na okres od 25 listopada 2020 r. do 25 marca 2021 r. Pojazd został ponownie dopuszczony do ruchu od 26 marca 2021 r. Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych upływa 9 kwietnia 2021 r. (w terminie 14 dni od 26 marca 2021 r.).

Deklaracja i deklaracja korygująca.

Jeżeli podatnik w roku 2021 r. jest właścicielem jedynie wycofanego pojazdu z ruchu wówczas nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych do 15 lutego 2021 r. Podatnik złoży deklarację w trakcie roku podatkowego w części C w poz. 18 wskazując kwadrat nr 2.

W przypadku gdy od 1 stycznia 2021 r. podatnik jest podatnikiem również w zakresie innych środków transportowych wówczas składa deklarację w terminie do 15 lutego 2021 r. oraz deklarację korygującą zaznaczając w części C w poz. 18 kwadrat nr 2. W przypadku składania deklaracji korygującej podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdu, co do którego powstał obowiązek podatkowy.