Rozliczenie wpłaty podatku po ogłoszeniu upadłości.

Dzisiejszy dzień kończymy tematem wykraczającym poza prawo podatkowe. Podatnik, który ogłosił upadłość wpłaca podatek za okres po ogłoszeniu upadłości, ale czyni to z opóźnieniem. A jak z opóźnieniem to pojawia się pytanie: co z odsetkami za zwłokę? Czy kwota wpłacona przez syndyka powinna zostać rozliczona na należność główną i odsetki za zwłokę? Czy zastosować art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa czy trzymać się przepisów Prawa upadłościowego?

Na tak postawione pytania odpowiedź znajdziemy w nie tak dawno ogłoszonym wyroku WSA w Krakowie (z 10 października 2019 r.) sygn. akt I SA/Kr 916/19.

Syndyk masy upadłości spóźnił się z zapłatą raty za luty 2019 r. podatku od nieruchomości blisko 3 tygodnie i złożył skargę na postanowienie, w którym wpłata została rozliczona na należność główną i odsetki za zwłokę. Upadłość została ogłoszona w czerwcu 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności WSA dokonał klasyfikacji odsetek za zwłokę, mając na uwadze regulację art. 230 ustawy Prawo upadłościowe.

Przepis art. 230 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się m. in. podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości, a zatem również zaległość podatkową związaną z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania podatkowego. Stosownie natomiast z treścią art. 230 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wszystkie niewymienione w ust. 1 zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Odsetek od zaległości podatkowej nie można utożsamiać ze zobowiązaniem podatkowym, podatkiem, czy też zaległością podatkową; tym samym odsetki takie nie są też równoznaczne z zaległością podatkową i nie mogą być również uznane za inną daninę publiczną, o której mowa w art. 230 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe. Tym samym odsetki należne za zwłokę w zapłacie podatku od zobowiązań podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości zaliczyć należy z uwagi na treść art. 230 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe do tzw. innych zobowiązań masy upadłości niewymienionych w ust. 1, a powstałych po ogłoszeniu upadłości.

W myśl z kolei art. 343 ustawy Prawo upadłościowe z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2. Przepis ten daje zatem pierwszeństwo kosztom postępowania, o których mowa w art. 230 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe, przed tzw. innymi zobowiązaniami masy upadłości, określonymi w art. 230 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Oznacza to zatem, że w pierwszej kolejności pokrywa się pełną kwotę zaległości podatkowych, a dopiero w dalszej kolejności odsetki za zwłokę od tych zaległości.

Zaliczenie wpłaty z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na należność główną oraz na odsetki za zwłokę naruszało zasadę podaną w wyżej wymienionych przepisach. Zaspokojenie innego zobowiązania masy upadłości (odsetek) nastąpiło przed uregulowaniem podatku stanowiącego koszty postępowania, bowiem pomniejszono zaległość podatkową na rzecz odsetek za zwłokę.

Kwota wpłacona przez syndyka nie powinna zostać rozliczona na należność główną i odsetki za zwłokę. Brak jest podstaw do zastosowania art. 55 § 2 oraz art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa.