Uporządkowany mikrorachunek podatkowy

Czy lubicie prostotę? W takim rozumieniu jak jasność i czytelność? Ja tak. Lubię jasno i czytelnie napisane przepisy prawa podatkowego. Zrozumiałe dla podatnika i przejrzyste dla organu podatkowego. Jak bowiem wyjaśnić podatnikowi w przystępny sposób coś co i dla nas (określmy się fachowcami) stanowi problem?

Od dzisiaj mamy jasność w temacie indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Po 6 miesiącach obowiązywania art. 61b ustawy Ordynacja podatkowa ustawodawca zdecydował o zmianie treści tego przepisu. Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2020 r. i wynika z ustawy z dnia 5 czerwca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065).

W myśl nowego brzmienia art. 61b ,, Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).” A rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, nie będą wynikać bezpośrednio z ordynacji podatkowej, lecz ich listę będzie określać w rozporządzeniu minister finansów.

Uff… nie będzie już osobliwych interpretacji art. 61b Ordynacji podatkowej, w których można było przeczytać, że i nasza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nawet podatek od nieruchomości winny być wpłacane na mikrorachunek podatkowy. Miało to ponoć wynikać z treści “Wpłata niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.